Çalışan / Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORGANİZASYONLARI ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu
Expotim Uluslararası Fuarcılık Organizasyonları Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,

• Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

**Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz**

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için tarafınızca özgeçmişinizin kariyer portalları ve referans aracılığıyla iletilmesi, şirketimize ait web sitesine özgeçmişinizin tarafınızca yüklenmesi şekillerinde otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• “Fulya Mh. Büyükdere Cd. No: 74 Torun Center D Blok Kat: 1 No: 1 34394 Şişli, İstanbul/TÜRKİYE” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@expotim.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

g) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.expotim.com/Home/KVKK adresinden ulaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.